Çeviri süreci, hedef dile çevirisi yapılacak olan dosyaları müşterimizden aldığımız anda başlar. Proje Yöneticimiz dosyaları, çeviri için gerekli olan kısımlar kalacak şekilde yeniden düzenler ve çevirmene iletir. Bazı durumlarda Masaüstü Yayıncılık uzmanını devreye sokarak çevirmene göndermeden önce üzerinde gerekli çalışmalar yapılmasını sağlar. Çeviri tamamlandıktan sonra, dil uzmanımız belgeyi terminoloji uyumu ve dil bilgisi gibi olası hatalar açısından kontrol eder.

Bu işlem tamamlanınca dosyalar Proje Yöneticisine geri gelir ve o da dosyaları gözden geçirmesi amacıyla müşterimize gönderir. Dosya müşterimiz tarafından gözden geçirildiğinde, müşterimiz üzerinde değişiklik ve düzeltme yapılmasını isteyebilir ve geri bildirimde bulunulabilir.  Böyle bir durumda, Proje Yöneticimiz değişiklikleri uygular ve dosyayı müşterimizle tekrar paylaşır.

İster Türkçe veya İngilizce yazılmış bir metin ister daha önce çevirisi yapılmış bir metin olsun, uzman redaktör ve editörlerimiz kontrol edilmesini istediğiniz metni dilbilgisi, yazım kuralları, yerelleştirme (lokalizasyon) ve akıcılık yönlerinden ele alarak gerekli düzeltmeleri yapar ve son şekliyle teslim eder.

Her sektör için yapılacak olan redaksiyon ve düzenleme işleminin farklı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle akademik çeviri, faaliyet ve denetim raporları, katalog ve broşürler gibi uzmanlık isteyen işlerde çeviri sonrası kontrol (proofreading), editör denetimi (editing) ve yazım denetimi yapılması zorunludur. Bu gibi çevirilerde orijinal metne sadık kalarak dilin akıcılığını sağlamak ilk planda olmalıdır.

Masaüstü Yayıncılık, müşterimiz tarafınızdan gönderilen ve düzenlenebilir olmayan metin ve grafiklerin düzenlenebilir hale getirilerek çeviriye hazır hale getirilmesi ile başlar. İkinci adım ise çeviri tamamlandıktan sonra metinlerin aslına uygun şekilde sayfaya yerleştirilmesini, genel görünüşünün ve biçiminin düzenlenmesini ve içindekiler ve dizin sayfalarının hazırlanmasını ve özellikle de kılavuz, broşür gibi dokümanların baskıya hazır hale getirilmesini içerir.

Bir metnin çevirisinin yapılabilmesi için öncelikle o metnin çeviriye hazır halde olması yani üzerinde düzenleme yapılabilir halde olması gereklidir. Pdf, resim gibi dosya formatlarında gönderilmiş olan dosyalar veya el yazısıyla yazılmış olan metinler öncelikle çevirmenin üzerinde çalışabileceği dosya formatlarına dönüştürülür. Bu işlem, özellikle bazı katalog ve broşür gibi çok resimli ve detaylı dosyalarda çok zaman ve emek gerektirir.

Yerelleştirme, çok genel olarak çevirisi yapılan her türlü metnin özellikle de yazılım, oyun, reklam sloganları gibi metinlerin ulaşacağı ülke veya etnik gruba göre uyarlanması anlamına gelmektedir.

Her toplumda o toplumun tarihsel süreci boyunca ortaya çıkmış ve kullanılagelmiş atasözleri, deyimleri ve sözcük grupları bulunur. Bu tür tümce veya sözcük gruplarını her zaman başarılı bir şekilde hedef dile çevirmek mümkün olmayabilir. Lokalizasyon olarak da adlandırdığımız yerelleştirme işte tam da bu noktada devreye girer. Yerelleştirme sayesinde hedef dile çevrilen metin o ülkeye veya bölgeye has bir üsluba kavuşmuş olur.

Çeviri hizmeti alan firmaların amacı çoğu zaman ürünlerini farklı ülke pazarlarında son kullanıcılara ulaştırmaktır. Bu ürün bir yazılım, uygulama, web sitesi, katalog, broşür, reklam metni veya oyun olabilir. Bu nedenle sağlanan tüm içeriklerin hedef kitlenin dil kullanımına, kültürüne, tarihine ve hassas olduğu konulara uygun ve doğru anlamı ifade edecek bir şekilde sağlanması stratejik öneme sahiptir.

Yeminli tercüme, yeminli tercüman tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olan çevirileri ifade eder. Devlet dairesi, üniversite, banka, konsolosluk ve evlenme daireleri gibi bazı kurumlar çevirilerin noter yeminli bir tercüman tarafından yapılmış olmasını ve uygun şekilde ıslak imzalı olarak imzalanmış ve mühürlenmiş olmasını talep edebilirler.

Yeminli tercümanlık, lisans eğitimini Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimleri vb. bölümlerde tamamlamış veya yurt dışında almış olduğu yabancı dildeki eğitimini diploması ile kanıtlayabilen çevirmenlere yalnızca noterlikler tarafından verilebilen bir unvandır. Yeminli tercüman olmak isteyen kişi gerekli evrakları tedarik ederek notere başvurur ve noter huzurunda uzmanlığa sahip olduğu ve bu uzmanlığını kanıtlayabildiği kaynak dilden hedef dile aslına uygun ve doğru çeviri yapacağına dair noter huzurunda yemin eder. Yeminli tercümanlar noterliklerden aldıkları zabıt tutanakları karşılığında yeminli tercüme hizmeti verebilirler.

Yeminli tercüman tarafından imzalanması gereken bir çevirinin basılı çıktısında yeminli tercümanın adı, soyadı, kaynak dil, hedef dil, tarih bilgileri ve yeminli çevirmenin çeviriyi aslına sadık kalarak yaptığına dair verdiği söz bulunmalıdır. Çevirisi yapılmış olan kaynak metin de çıktısı alınarak yeminli tercüman tarafından imzalanır.

Deşifre ekibimiz, bize iletilen videolardaki konuşma metinlerini saniye saniye deşifre ederek, imla kurallarına uygun bir yazılı dokümana dönüştürür.

Deşifre hizmeti, televizyon ve radyo kayıtlarının yanı sıra, seminer, konferans, eğitim programı, röportaj, toplantı gibi etkinliklerden elde edilen ses kayıtlarını da içerir.

  • Teknik çeviri (kullanım kılavuzu)
  • Broşür
  • Ürün kataloğu
  • Hukuki çeviri (sözleşme)
  • Pazarlama içerikli metinler
  • Basın bülteni
  • Mali tablolar
  • Denetim raporu

Teknik, hukuki, ticari, akademik, medikal, pazarlama, spor ve bilişim gibi özel uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyduğunuz çeviri hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TOP